Prometheus™ White Bronze clay instructies (NL/ENG)

Prometheus ® White Bronze Clay (NL)

Werken met Prometheus ® White Bronze Clay is vergelijkbaar met het werken met zilverklei, polymeer klei, modellering deeg, brooddeeg en keramische klei. Het is heel gemakkelijk te gebruiken.

Deze klei heeft een uitgebreide test nodig om de juiste temperatuur van uw oven te bepalen en om de klei goed te laten sinteren. Hier vind u een link naar deze test gedaan door metaalklei collega Carrie Story van de website Clay revolution
Natte fase

Bij normale consistentie, plakt Prometheus ® White Bronze Clay zich niet aan de handen of plastic werkvlakken. Echter, in-oliën van uw vingers en het werkvlak is nuttig, en is niet schadelijk voor uw klei. Olijfolie heeft de voorkeur.

Haal de klei uit de plastic verpakking en plaats deze op een schoon plastic oppervlak of vetvrij papier. Gebruik uw vingers, rol, spatels, klei shapers, ambachtelijke messen, tandenstokers en andere eenvoudige hulpmiddelen om het vorm te geven, textuur, of zet hem op een pottenbakkerswiel. U kunt textuur maken in de klei met stempels, textuur matten, bladeren, papier, en andere interessante texturen.

Wanneer u werkt met de klei uit het pakket noemen we dit "De Natte fase". Probeer in dit stadium niet te lang te werken, omdat je klei droogt aan de lucht, maar haast u niet, Prometheus ® White Bronze Clay geeft u genoeg tijd om te spelen. Als u echter scheurtjes bespeurt op het oppervlak, behandel of spray de klei dan meteen met water, en vul de scheuren op met een beetje pasta om ze te repareren.

Het verbinden van twee stukken doet u door de de punten die elkaar zullen raken nat te maken, of voeg een beetje pasta toe (pasta maakt u door een beetje klei te mengen met een beetje water tot het de dikte van dikke yoghurt heeft). Als de twee stukken zijn gedroogd, maak de punten die elkaar raken nat en plak met pasta om een ​​veilige verbinding te creëren.

Bewaar alle ongebruikte klei in een plastic zak met een rits om te voorkomen dat het uitdroogt. Plaats afgesneden resten meteen in de zak terwijl je werkt, en houd het gesloten.

Als u niet van plan om met de klei te werken voor een tijdje, zet u de afgesloten plastic zak in een pot met een goed sluitende deksel. Het plaatsen van een natte spons op de bodem van de pot houdt uw klei in een goede staat, tot uw volgende gebruik. Houd de spons vochtig en voeg water toe indien nodig.


Drogen

Voor het afbakken van de brons klei, moet u het volledig drogen. Dit kan dmv een föhn, op de bovenzijde van uw brandoven in een huishoudoven op 100 graden. Hot-platen of voedsel dehydrators werken ook goed.

Om te controleren of de klei door en door droog is, legt u de warme klei (direct vanuit drogen) op een koude spiegel. Na 10-20 seconden, verplaatst u de klei en controleer of er geen condens op de spiegel achterblijft. Deze test is vooral van belang voor grote en dikke stukken. Als het stuk is niet volledig gedroogd, dan kan het scheuren, breken of luchtbellen op het oppervlak tijdens het vuren.

We raden niet een snelle droging aan voor grote stukken, omdat het kan leiden tot scheuren. Hiervoor wordt aanbevolen de klei gedurende enkele uren te laten drogen bij kamertemperatuur en daarna drogen bij gematigde temperatuur.


Droge Stage

Terwijl de gedroogde Prometheus ® White Bronze Clay sterk is, moet u nog steeds de nodige zorg in acht nemen terwijl u ermee werkt. U kunt ontwerpen op het oppervlak graveren, vijlen, schuren, gaten boren met handgereedschap of roterend gereedschap.

Na het voltooien van uw ontwerp, is het gemakkelijk om oneffen oppervlakken te schuren, met behulp van schuurpapier en schuursponzen. Het is een stuk makkelijker om deze stap nu te doen - voordat u de klei afbakt!Het bakken van Prometheus ® White Bronze Clay:

Carbon Methode

Dit is een 2-staps-methode.

Stap.1 Leg het gedroogde stuk (of stukken) op een roestvrij stalen rooster en plaats het in de voorverwarmde oven op 500°C, of op een fornuis. Brand het stuk gedurende 10 minuten, leg het dan op een brandvrije ondergrond en laat het stuk afkoelen.

Stap.2 leg een 3 cm hoge laag actieve kool op de bodem van een stalen container. Leg de stukken met tenminste 1,5 cm tussenruimte naast elkaar en vul het reservoir verder met de actieve kool, sluit de container en zet het in de voorverwarmde oven op 770°C. Laat de oven opwarmen tot de juiste temperatuur en bak gedurende 120 minuten (2 uur). Als het branden is voltooid, laat u het afkoelen in de oven of haal de container er voorzichtig uit en laat het op een warmte-geïsoleerde oppervlak afkoelen tot het is koud genoeg om uw stukken eruit te halen. 
Prometheus ® White Bronze Clay  kan met dit bakschema gecombineerd worden met PBC ® (brons) en PCC ® Koper.
Echter houd er rekening mee dat de koper een krimp heeft van 9-10% de witte brons 10-11% en de gewone brons 13%.

Annealing

Om een hoge sterkte en vervormbaarheid te behouden, moet Prometheus ® White Bronze Clay gegloeid worden. Verwarm uw gebakken stukken bij 565 graden C (1050F.) Gedurende 5 minuten en koel meteen in koud water (quench). Om het stuk schoon te krijgen kunt u het in een hete oplossing van Picklean Poeder (zuurbadje) leggen.

Mijn gebakken werkstuk is nog bros vanbinnen en breekt!!

Als de klei gebakken is zou hij volledig van brons of koper moeten zijn, gesinterd noemen we dat dan. Als hij breekt en hij is nog bros vanbinnen, dan is hij nog niet volledig gesinterd. U kunt het ook horen als u de gebakken klei laat vallen op uw werkbank en hij klinkt iets dof dan is hij nog klei van binnen. U kunt een kapot stuk gewoon repareren met pasta gemaakt van een restje klei, goed laten drogen, schuren en opnieuw bakken.

Dan kunt u nu twee dingen doen. Namelijk de temperatuur omhoog of de bak tijd verlengen. 

- Als je de temperatuur verhoogd doe dit dan in kleine stappen van 10°C.
- Te lang bakken kan eigenlijk niet dus verleng de tijd gerust met een uur of langer. (De eerst soorten brons klei moesten wel 6 tot 8 uur in de oven).

Hoe groter het stuk hoe langer hij moet bakken, zeker omdat het sintering proces lastiger is met brons en koper ivm de oxide laag die ontstaat.

Afwerking Prometheus ® White Bronze Clay

Poets je stuk met een metalen borstel en, indien nodig, in een hete oplossing van Picklean Poeder (zuurbadje) spoel dan grondig het stuk met water en droog het. Dit geeft een lekker warme roodachtig kleur aan het brons.

Poets het stuk met een polijsthulpmiddel, polijsten papieren, een thumbler of polijst motor. Met behulp van polijstmiddelen kunt u extra glans aan uw werken geven.

 © Vertaald door Joyce van Roosmalen,www.zilverklei.nl

 

Prometheus ® White Bronze Clay

 Prometheus ® White Bronze Clay is a claylike material which turns into pure solid bronze, similar to silver colour, when fired in a kiln. It is a mixture of micron sized bronze powder, water and organic binder. It can be formed by hand, rolled into a sheet or a rope. It can be molded, textured, even turned on a potter's wheel.  Prometheus ® White Bronze Clay can be fired with most lab-created gemstones (cubic zirconias), pre-tested natural stones, glass beads, ceramic and porcelain.

When the clay is fired in a kiln, the organic binder evaporates and burns away and you’re left with pure, solid white bronze.

You can create unique jewellery, ornaments, hollow ware, statutes, sculptures and many other decorative objects. Anything you create with  Prometheus ® White Bronze Clay is a piece of art. You can perform multi-color pieces by combining  Prometheus ® White Bronze Clay with Prometheus® Copper Clay(PCC®) and Prometheus® Bronze Clay(PBC®).

Combine it with your imagination and let your fingers do the rest!

Working with Prometheus ® White Bronze Clay

It is similar to working with Prometheus® Copper Clay and Prometheus® Bronze Clay silver clays, polymer clays, modelling dough, flower dough and ceramic clays and very easy to use.

Wet Stage
At normal consistency, Prometheus ® White Bronze Clay does not stick to hands, working surface, instruments or molds whithout need of any lubricating oils.

Remove the clay from its plastic bag and place it on a clean plastic surface or wax paper. Use your fingers, roller, spatulas, clay shapers, craft knives, tooth picks and other simple tools to shape it, texture it, or turn it on a potter’s wheel. You can texture the clay with rubber stamps, texture mats, leaves, paper, and other interesting textures.

When you take with the clay out of the package, “The Wet Stage”begins. Try not to work at this stage for too long inorder to savoid your clay from drying out but, don’t rush your work, PWB® gives long long time to play with. However, if you detect any cracks on the surface, apply some water straight away with a brush or spray, and fill the cracks with a little paste to repair them.

To join two pieces together, simply wet the points that will touch, or add a little paste (to make paste, simply mix a little clay with a little water. If the two pieces are dry, wet the touching points, and paste to create a secure bond.

Store any unused clay in a plastic bag with a zipper to prevent it from drying out. Place any offcuts in the bag straight away whilst you’re working, and keep it closed. If you’re not planning to work with the clay for a while, put the sealed plastic bag in a jar with a tight lid. Placing a wet sponge to the bottom of the jar will keep your clay at a good condition, until your next usage. If you are storing it for a long time, keep an eye on the sponge and add water if needed.


Drying

Before firing the Prometheus ® White Bronze Clay, you need to dry it completely. A hair dryer or putting it on top of a kiln will do it well. Hot-plates or food dehydrators work well too.

To check if the clay is completely dried, put the hot clay (straight from drying) on a cold mirror. After 10-20 seconds, move it and check that there is no condensation on the mirror. This test is especially important for big and thick pieces. If the piece is not dried completely, then it can crack, break or have bubbles on the surface while firing.

We don’t recommend fast drying for large piece, as it may cause cracks. For these, it is recommended to leave them in room temperature for a few hours and then continue drying at moderate temperatures.


Dry Stage

Whilst the dried Prometheus ® White Bronze Clay is strong, you still need to take some care when working with it. You can carve designs on the surface, file it, grind it, drill holes with hand tools or rotary tools and engravers. To join dried pieces, wet the joining points with a brush and apply some paste. After completing your design, it is easy to sand uneven surfaces, using sand papers, and sanding sponges. It is a lot easier to do this step now - before you have fired the clay!
 

Firing Prometheus ® White Bronze Clay

This is a 3-step-method.

Step.1 Place the dried piece (or pieces) on a stainless steel mesh and put it in to the pre-kiln at 500°C/ 932°F, or on a kitchen stove. Fire it for 10 minutes, take it on to a fire proof surface and let it cool down.

Step.2 Put aproximately 3 cm. of activated carbon to the bottom of a steel container. Place the pieces with at least 1.5 cm space between each other and fill the container with activated carbon, close the lid and put it into the kiln at 770°C / 1420°F for 2 hours. When the firing is completed, either leave it to cool down in the kiln or, carefully take it out and leave it on a heat isolated surface untill it is cold enough to take your pieces out.
You can combine Prometheus ® White Bronze Clay with PBC®, PCC® and fire with the same firing schedule. Please note that at this firing schedule, shrinkage of PCC® is 9-10%, PWB® 10-11% and PBC® 13%.
 

Annealing: In order to maintain high strength and malleability, Prometheus ® White Bronze Clay needs annealing. Heat your pieces at 565 deg.C(1050F.) for 5 minutes and quench in water.
 
 
Finishing Prometheus ® White Bronze Clay

Polish the piece with a burnisher, polishing papers, a thumbler or polishing motor with. Using polishing compounds can give extra shine to your works.