Swarovski Crystal

6128 MM 10,0 Swarovski gold shadow

6128 MM 10,0 Swarovski bronze shade

6129 MM 12,0 Swarovski tanzanite

6020 MM 18,0 Swarovski crystal

6021 MM 18,0 Swarovski gold shadow

6022 MM 18,0 Swarovski silver shade

6100 MM 24,0X 12,0 Swarovski

6128 MM 10,0 Swarovski AB

6128 MM 10,0 Swarovski crystal